• Map Icon

    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ข่าวสารภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ข่าวสารภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งหมด

วันที่เผยแพร่ : 12 มิ.ย. 2567

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ปรวิศา อารี นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนของ Bucharest Summer University
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2566

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ฟรี!!
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Aoyama Gakuin University สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 12 มิ.ย. 2567

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ปรวิศา อารี นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนของ Bucharest Summer University
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Aoyama Gakuin University สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ฟรี!!
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2566

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านข่าว