สถิติจำนวนนักศึกษา


ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เลือกภาคการศึกษาใหม่

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ระดับ : ปริญญาตรี
คณะ : มนุษยศาสตร์ ชั้นปี : 57
สาขาวิชา : สารสนเทศศึกษา

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
1 570110254 กชนก ลมูลศิลป์
2 570110255 คเชนทร์ ไหมแพง
3 570110256 จิตรดา หมั่นขีด
4 570110257 จุติมา ลาวัลย์สนธยา
5 570110258 ชนาภรณ์ คีรีแก้ว
6 570110259 โชษิตา แสงอธิคม
7 570110260 ฐิติรัตน์ จันทร์ก้อน
8 570110261 ณัฏฐนิชา บุญสูง
9 570110262 ณัฐกร มูลมอญ
10 570110263 ณัฐนนท์ เทือกคำซาว
11 570110264 ณัฐนันท์ ทานะ
12 570110265 ณัฐพร ไชยจักร
13 570110266 ณัฐวดี มณีรัตน์
14 570110267 ณัฐิกานต์ ทิศลา
15 570110268 ถิรายุ ปงกาวงค์
16 570110269 ทิพปภา ช้างพินิจ
17 570110270 ธนวัฒน์ สร้อยสุวรรณ
18 570110272 ธนัญญา เหลืองทองคำ
19 570110274 ธาวินี ปัญญาสอน
20 570110275 ธีรวุฒิ พรหมเผ่า
21 570110276 นนทกร ขาวโต
22 570110277 นนทกานต์ ล็อกห์ลิน
23 570110278 นัปการ กำเนิด
24 570110279 ปองมณี พุ่มอยู่
25 570110280 ปัทมาพร ภิระบรรณ์
26 570110281 ปัทมาศ วิชัยศิริมงคล
27 570110282 ปิยะสุดา อินยะบุตร
28 570110283 พาทิศ กุลมาตย์
29 570110284 เพชรรัตน์ แสนคำ
30 570110285 เยาวลักษณ์ ทับปัญญา
31 570110286 รพีภัทร รินดวงดี
32 570110287 วรรณพร เป็งรักษา
33 570110288 ศิศิรา ศรีรักษ์
34 570110289 ศุภิสรา ชูมิตร
35 570110290 สวรินทร์ สารสมุทร
36 570110291 สุชาณันย์ ไวสกุล
37 570110292 สุทธิกานต์ แสนภิบาล
38 570110293 สุพรรณี วันมหาใจ
39 570110294 สุวารินทร์ สังข์วรรณะ
40 570110295 เหมวดี กาสุริยะ
41 570110296 อภิชญา เสาร์อุโมงค์
42 570110297 อรวรีย์ สุขจำเริญ
43 570110298 อุทุมพร แดนดอกเอื้อง
44 570110514 พรรณรัตน์ ปากบารา

จำนวนเพศชาย จำนวนเพศหญิง
9 35