สถิติจำนวนนักศึกษา


ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เลือกภาคการศึกษาใหม่

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ระดับ : ปริญญาตรี
คณะ : มนุษยศาสตร์ ชั้นปี : 61
สาขาวิชา : สารสนเทศศึกษา

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
1 610110219 กัลยา สุทธา
2 610110220 กุลณัฐ แดงปุ่ม
3 610110221 เกตน์นิภา เรือนเขียว
4 610110222 เกียรตินัฐภูมิ ศรีนาราง
5 610110223 คุณพัฒน์ ไตรทิพชาติสกุล
6 610110224 ชนิดา ฮดฤาชา
7 610110225 ชรินทร์ทร ชัยบุตร
8 610110226 ฐิติรัตน์ ละลี
9 610110227 ณัฏฐณิชา อุประโจง
10 610110228 ณัฏฐ์นัจ คงศรีเจริญ
11 610110229 ณัฐกรธ์ อัศวธีรศักดิ์
12 610110230 ดารารัตน์ โยธินธนสมบัติ
13 610110231 ดาริการ์ จรูญเลิศวิชัย
14 610110232 ธัญญารัตน์ วรรณรัตน์
15 610110233 ธันวพร ปวงจักร์ทา
16 610110234 ธีรุตม์ ปัญญาสีห์
17 610110235 นภัสสร เรียบปวง
18 610110236 นิธิวรินทน์ ศิริวิสัย
19 610110237 ปพิชญา อนันทวัธน์
20 610110238 ผดุงเกียรติ ตุ่นวิชัย
21 610110239 พงค์พล สงคราม
22 610110240 พชร คิดการงาน
23 610110241 พชร ประจนปัจจนึก
24 610110242 พนิดา เพชรสว่าง
25 610110243 พศวีร์ คำแดง
26 610110244 พันธกานต์ บอย
27 610110245 พิมพกานต์ ทิพย์เนตร
28 610110246 ภัทรพงษ์ โสทะธง
29 610110247 ภูมิรวิชญ์ ณ เชียงใหม่
30 610110248 มานา รุณจัตุรัส
31 610110249 เมธวิน น้ำคำ
32 610110250 วรางคณา คำลอย
33 610110251 วัชราภรณ์ ผิวผุด
34 610110252 วิภาดา เยาวะบุตร
35 610110253 วิลาสินี คำมูล
36 610110254 ศรันย์ อินยาศรี
37 610110255 ศุภชัย จักร์คำ
38 610110256 ศุภณัฐ ทรงเหล็กนอก
39 610110257 ศุภณัฐ มีสมวิทย์
40 610110258 สิรินทร์พร จำปานิล
41 610110259 สุจารี กาญจนกฤต
42 610110260 เหมย
43 610110262 อนุพงษ์ จำปา
44 610110263 อภิญญา ดนตรีไทย
45 610110264 อรุณนี พรมนิล
46 610110265 อิษฎา จันทร์ทา
47 610110571 กัญญารัตน์ ทะนะมูล
48 610110572 กิตติ์โยธี จันทราศัพท์
49 610110573 ดาราวรรณ เลิศศิริสาคร
50 610110574 นริศรา หงษ์จันดา
51 610110575 พงค์ภูมิ กรุงวงศ์
52 610110576 พชรพล วงษ์สนิท
53 610110577 พิชญา โพธิวัฒน์ธนกุล
54 610110578 สมิตตา เป็นเพ็ชร
55 610110579 สิธารัช หมื่นปราบ
56 610110642 พลภัทร ใจมา

จำนวนเพศชาย จำนวนเพศหญิง
22 34