• Map Icon

    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

17 พ.ค. 2566

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

รูปภาพข่าว


เอกสาร