สถิติจำนวนนักศึกษา


ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เลือกภาคการศึกษาใหม่

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ระดับ : ปริญญาโท
คณะ : มนุษยศาสตร์ ชั้นปี : 57
สาขาวิชา : สารสนเทศศึกษา

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
1 570131008 ธัญสินี ใยสูนโย
2 570131009 ธีรญา ชาวนา
3 570131010 ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์
4 570131011 ภัทรนิษฐ์ เกียรติธนวิช
5 570131012 หริพันธ์ มูลชัย
6 570131013 อดิศักดิ์ จันทร์หลวง

จำนวนเพศชาย จำนวนเพศหญิง
3 3