• Map Icon

    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

17 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน" จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปภาพข่าว


เอกสาร