สถิติจำนวนนักศึกษา


ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เลือกภาคการศึกษาใหม่

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ระดับ : ปริญญาโท
คณะ : มนุษยศาสตร์ ชั้นปี : 59
สาขาวิชา : สารสนเทศศึกษา

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
1 590132018 กันยกานต์ ปัญญายืน
2 590132019 ทิพย์สุดา แสนโส
3 590132020 อนุชา พวงผกา
4 590132022 ธัชพงศ์ เต็มป๊ก
5 590132023 มติ ศิริพันธุ์
6 590132060 ชญาน์พัชร กันกา
7 590132062 พรพิมล พุทธวงค์
8 590132088 ชญาภา อินทรัตน์
9 590132089 วธูสิริ ใจกลาง

จำนวนเพศชาย จำนวนเพศหญิง
3 6