• Map Icon

    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Information Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) ชื่อย่อ : ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Information Studies) ชื่อย่อ : B.A. (Information Studies)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

ภาคฤดูร้อน 7,500

ชื่อหลักสูตร (ไทย) ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) ปรับปรุง คำอธิบายกระบวนวิชา โครงสร้างและแผนการเรียน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา Bachelor of Arts Program in Information Studies 2561
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา โครงสร้างกระบวนวิชา หมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา รหัส 63 เป็นต้นไป (หลักสูตร 2561)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คำอธิบายกระบวนวิชา 009331,009332 (หลักสูตร 2561)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา Bachelor of Arts Program in Information Studies 2566