สถิติจำนวนนักศึกษา


ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เลือกภาคการศึกษาใหม่

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ระดับ : ปริญญาตรี
คณะ : มนุษยศาสตร์ ชั้นปี : 60
สาขาวิชา : สารสนเทศศึกษา

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
1 600110245 กมลณุช มหาศร
2 600110246 กิตติกร กอฮ้อย
3 600110247 จิตรกัญญา เหล่ากาวี
4 600110248 จิรกิตติ์ เกษรบัวทอง
5 600110249 จุฬารัตน์ ชัยเนตร
6 600110250 ชลธิชา จันตาศาลา
7 600110251 ชาลิสา ชีนาเรือนทอง
8 600110252 เชาวศิษฏ์ จันทร์เครือ
9 600110253 ฐิติพงศ์ คงกะเรียน
10 600110254 ณภัทร สิทธิเชนทร์
11 600110255 ณัฐพงศ์ บัวสีทอง
12 600110256 ณีรวรรณ จินะกะ
13 600110258 ทิวา ปาระดี
14 600110259 ธนานนต์ หมอยาดี
15 600110260 ธัญนันท์ ปานกำเหนิด
16 600110261 นที ทอนตาประเสริฐ
17 600110262 นภสร พันธุ์ชัย
18 600110263 นภาภรณ์ วงศ์แก้วน้อย
19 600110264 นฤมล ชำนาญ
20 600110266 บุญสิตา บัวปรี
21 600110268 ปฏิพัทธ์พงษ์ ภุมรินทร์
22 600110269 ปภาดา บุญมาเกี๋ยง
23 600110270 ปภานัน ทะนันชัย
24 600110272 ปาริฉัตร คำปิน
25 600110273 ปุณยาพร กฤติยา
26 600110274 ภัคจิรา ดวงฉ่ำ
27 600110275 ภัทรธิดา สังข์แก้ว
28 600110276 รัตนพล เมืองคำบุตร
29 600110277 ลลิตา ภู่วงศ์
30 600110278 วงศธร นันทขว้าง
31 600110279 วรพล บุญชู
32 600110280 วัชรพงษ์ วงค์คม
33 600110281 วิชชุดารินทร์ สืบศิริวิริยกร
34 600110282 ศิรดา อุดทา
35 600110283 สรวิชญ์ สุขผล
36 600110284 สิปปกร ธนะสาร
37 600110285 โสภณวิชญ์ แก้วสว่าง
38 600110286 หัทยา ชมภูรัตน์
39 600110287 อทิตยา ปันทะโย
40 600110288 อภิสิทธิ์ อู่เงิน

จำนวนเพศชาย จำนวนเพศหญิง
16 24