สถิติจำนวนนักศึกษา


ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เลือกภาคการศึกษาใหม่

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ระดับ : ปริญญาโท
คณะ : มนุษยศาสตร์ ชั้นปี : 58
สาขาวิชา : สารสนเทศศึกษา

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
1 580131007 กัมปนาท เอกฉาย
2 580131008 ชนาวุธ บริรักษ์
3 580131009 ทศพล ศรีนุช
4 580131010 วรกานต์ ตั้งตระกูล
5 580131028 จตุชัย แซ่ซือ

จำนวนเพศชาย จำนวนเพศหญิง
4 1