สถิติจำนวนนักศึกษา


ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เลือกภาคการศึกษาใหม่

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ระดับ : ปริญญาตรี
คณะ : มนุษยศาสตร์ ชั้นปี : 59
สาขาวิชา : สารสนเทศศึกษา

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
1 590110252 กรวิชญ์ สุรินทชัย
2 590110253 กฤตพงษ์ สงกาสี
3 590110254 ครองขวัญ บุณฑี
4 590110255 ฉัตราภรณ์ คำภีรสิงห์
5 590110256 ชัยภัทร พงศ์พฤกษทล
6 590110257 ชุติมณฑน์ ทัพวงษ์
7 590110258 เชียร ปู่ยุง
8 590110259 ญาณิศา คุณาธรรม
9 590110260 ญานีทัย ทองใจ
10 590110261 ณัฐณิชา จันทร์เพ็ญ
11 590110262 ณัฐพงษ์ กันทา
12 590110263 ดิษยชน ไชยชนะ
13 590110264 ธนกฤต กองพล
14 590110265 ธนัญญา ขันทมาศ
15 590110267 ธันยาภรณ์ รุ่งสว่าง
16 590110268 ธาราวรรณ ใหม่กันทะ
17 590110269 นฤมล กอแก้ว
18 590110270 น้ำทิพย์ จันทร์เรือน
19 590110271 นิธิพร เรืองยศ
20 590110272 ปภาวี ยศสุข
21 590110273 ปัทมาภรณ์ บางพรม
22 590110274 พนิตพร สมคิด
23 590110275 พรไพลิน ไก่งาม
24 590110276 พัชชนก พึ่งบุญ
25 590110277 พัชรา เทียนใส
26 590110278 พิมพกานต์ ทองทิพย์
27 590110279 พุทธิชัย ไตรรัตนวนานนท์
28 590110280 ภคนันท์ เมืองภักดี
29 590110281 ภานุชนาฎ อิ่นคำเอ้ย
30 590110282 ภานุวัฒน์ รักชัยจิรกุล
31 590110283 ภาสวุฒิ โชคมหาพร
32 590110284 มาริษา สิงห์สิทธิ์
33 590110285 รินทราย คำภีระ
34 590110286 ลลิดา ศรีศฤงคาร
35 590110287 วัชรพงศ์ อิ่นคำ
36 590110288 วุฒิไกร จำหลัก
37 590110289 ศุภณัฐ ธีระเชื้อ
38 590110292 สุชาดา ขันนาแล
39 590110293 สุภาษิต ศรีบัวอ้าย
40 590110295 เหมือนฝัน ทาอุปรงค์
41 590110296 อนงคณา นิยมธูร
42 590110297 อนันตญา กระทาง
43 590110298 อมเรศ คำจอง
44 590110299 อัจฉรา กันทวี
45 590110300 อาทิตยา ธรรมหมื่นยอง
46 590110301 โอฬาร หนักฟุ่น

จำนวนเพศชาย จำนวนเพศหญิง
16 30