สถิติจำนวนนักศึกษา


ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เลือกภาคการศึกษาใหม่

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ระดับ : ปริญญาโท
คณะ : มนุษยศาสตร์ ชั้นปี : 60
สาขาวิชา : สารสนเทศศึกษา

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
1 600132001 ธันทิวา ภักดีภัทรากร
2 600132002 นริศรา พรมศิริ
3 600132025 ชัณษา สีแดง
4 600132026 ภิญญาพัชญ์ ญานะคำ
5 600132027 เรณุกา สันธิ
6 600132028 วรลักษณ์ โมสิกรัตน์

จำนวนเพศชาย จำนวนเพศหญิง
6