สถิติจำนวนนักศึกษา


ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เลือกภาคการศึกษาใหม่

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ระดับ : ปริญญาโท
คณะ : มนุษยศาสตร์ ชั้นปี : 61
สาขาวิชา : สารสนเทศศึกษา

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
1 610132005 กนกวรรณ รุ่งรังษี
2 610132006 อรวรา ใสคำ
3 610132007 ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์
4 610132021 กัญญารัตน์ ใจจินา
5 610132022 แพรวนภา ศรีวรรณตัน
6 610132024 กานต์ชนก แก้วทิพย์
7 610132025 ชนัตถธร สาธรรม
8 610132026 พิมพ์นิภา ลพเมือง
9 610132027 อนันทวี อ่อนอรุณ

จำนวนเพศชาย จำนวนเพศหญิง
1 8