สถิติจำนวนนักศึกษา


ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เลือกภาคการศึกษาใหม่

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ระดับ : ปริญญาตรี
คณะ : มนุษยศาสตร์ ชั้นปี : 58
สาขาวิชา : สารสนเทศศึกษา

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
1 580110235 กมลรัตน์ ยศเดช
2 580110236 กฤติยา เครือใจยา
3 580110237 กัญญ์วรา ผลิโกมล
4 580110238 กุลณัฐ จริงมาก
5 580110239 เกตวลักษณ์ ลานชีวะ
6 580110240 ขวัญชัย ศิริพงษ์
7 580110241 จักรภัทร มูลากูล
8 580110242 จิรายุทธ ปันคำวงศ์
9 580110243 เจนจิรา คำหล่อ
10 580110244 ชยุตม์ เชาวทัศน์
11 580110245 ชลธาร ธนะสิริ
12 580110246 ชุติมา ทองโคตร
13 580110247 ซีสซี่ย์ โกว์มิสค์
14 580110248 ฐานิสร คิ้วดวงตา
15 580110249 ณัฏฐา มณีเย็น
16 580110250 ณัฐกมล เรียนหม่อม
17 580110251 ณัฐพงษ์ มหานาม
18 580110252 ณัฐวุฒิ ศรียะพันธ์
19 580110253 ณิชกานต์ เกตุคำ
20 580110254 เณศรา พิชญเวชช์
21 580110255 นวพร จันทร์เหยี่ยว
22 580110256 น้ำเพชร ชัยเนตร
23 580110257 ปฏิพัตร เยาวเรศ
24 580110259 พิชญ์สินี สันติรักษ์สกุล
25 580110260 พิชภา จันทร์บุตร
26 580110261 พิพิธธน โหมลา
27 580110262 พุฒิพงศ์ เสมอมาศ
28 580110263 แพรพลอย วงศ์กาสิทธิ์
29 580110264 แพรพลอย สุนทรพฤกษ์
30 580110265 ภรภัทร ปาโมกข์เกษม
31 580110266 ภัทรพล โชติพงษ์
32 580110267 ยูกิ สุกีโมโต
33 580110268 โยชิโนบุ อุเอะคิ
34 580110269 รชยา วุฒิเดชารักษ์
35 580110270 รุ่งนภา ยาฟู
36 580110271 วริศรา สุขกำเหนิด
37 580110272 ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก
38 580110273 สนธยา พระก่ำ
39 580110274 สุพิฌา เนียมทรัพย์
40 580110275 สุภาณี รอดเกลี้ยง
41 580110276 อภิชาติ ใจอ่อน
42 580110277 อภิวิชย์ ตีระพฤติกุลชัย
43 580110278 อมรรัตน์ กลีบเนตร
44 580110279 อรุณวดี กรรมสิทธิ์
45 580110280 อาทิตยา ชุมภูมิ่ง

จำนวนเพศชาย จำนวนเพศหญิง
15 30