• Map Icon

    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ

title_img

นายณัฐพล มอญเพชร์

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ:053-3238-40 ต่อ 11

title_img

นายสวัสดิ์ สีจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ:053-3238-40 ต่อ 13