มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะมนุษยศาสตร์
 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
 ติดต่อผู้จัดทำความหมายและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คอมพิวเตอร์กับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศในด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

วัสดุย่อส่วน ( microforms )


 
 

            วัสดุย่อส่วน คือ การย่อส่วนของข้อมูลที่อาจเป็นตัวอักษร ภาพ ตาราง แผนภูมิ แผนผังฯ ให้มีขนาดเล็กลงบนฟิล์ม วัสดุย่อส่วนมีหลายประเภทและขนาด ดังนี้

            1. ไมโครฟิล์ม( Microfilm ) เป็นการย่อส่วนลงบนแผ่นฟิล์มขนาดต่างๆ เช่น 16 มม. 35 มม. โดยปกติมีความยาว 100 ฟุต มี3 รูปแบบคือแบบม้วน แบบตลับและแบบกล่อง

            2. ไมโครฟิช ( Microfiche ) เป็นการย่อส่วนลงบนแผ่นฟิล์มขนาดตั้งแต่ 3X5 – 8X6 นิ้ว ที่ขอบของไมโครฟิชแผ่นแรกจะบอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมของข้อมูลที่บรรจุไว้ สามารถอ่านได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องอ่าน

            3. ไมโครแจ็กเก็ต ( Microjacket ) การนำไมโครฟิล์มและไมโครฟิชมาตัดออกเป็นแผ่นๆ แล้วสอดในซองโปร่งแสง สะดวกในการใช้งานแต่ผู้ใช้ต้องเสียเวลาในการนั่งเรียงข้อมูล

            4. อุลตราฟิช( Ultrafiche ) เป็นแผ่นฟิล์มที่ใช้ในการย่อส่วนสูงมากเพื่อให้ได้ภาพที่มีขนาดเล็กมาก